Parotěsná zábrana

Je vrstva stavební konstrukce ve funkci membrány a umístěná co nejblíže vnitřnímu povrchu strany konstrukce pláště budovy s primární funkcí zamezit průniku vzdušné vlhkosti (vodní páry) do konstrukce obálky budovy.

Podstata funkce

Se zjednodušujícím předpokladem, že plyny ve směsích na rozhraní dvou prostředí mají snahu vyrovnat své parciální tlaky a atmosférický tlak v interiéru a exteriéru budovy lze považovat pro účely tohoto případu za shodné, je potom relativní vlhkost funkcí teploty. Nastane-li poté vcelku obvyklý jev, že vně pláště budovy je nižší teplota než uvnitř budovy, vyšší parciální tlak v interiéru „tlačí" vodní páry do konstrukce směrem k nižší teplotě, tedy ven. Nastupuje funkce parozábrany – vodní páry by se neměly dostat do konstrukce, protože obvykle mezi vnitřním a vnějším povrchem konstrukce obálky budovy je relativně úzké pásmo rosného bodu, kde mohou vodní páry kondenzovat.

Důsledky vad parozábrany

V místech poruchy této vrstvy proudí do konstrukce pláště budovy místně koncentrovaný tok vodních par a pravděpodobnost jejich kondenzace v konstrukci konverguje k jistotě.

Podstatná přitom není nahodilá absorbce vlhkosti konstrukcí, ale trvalý koncentrovaný stav, kdy navíc vlhkost nemá tendenci k rozptýlení v konstrukci a postupnému vysychání, ale má tendenci k hromadění v hmotách konstrukčního obalu budovy i přes předpoklad její změny v průběhu opačné sezónní situace (venku horko, uvnitř teplo).

Obecně platí, že špatně provedená parozábrana je horší než žádná.

Jak se vady projevují

  • tepelnou ztrátou budovy způsobenou prouděním a se zpožděním i sáláním. Tepelná izolace s vyšší mírou vlhkosti se chová prostě jako „mokrý kabát";
  • destruktivním procesem konstrukce v případě dlouhodobé nepříznivé bilance šíření a hromadění vlhkosti z vodních par v konstrukci obálky budovy.

Trendy

  • zejména v oblasti lehkých modulárních konstrukcí trend k použití deskových materiálů plnících v poloze interiérové funkci parobrzdné vrstvy namísto tradičních parotěsnících fóliových systémů, a to jednak z důvodu účinnější proveditelnosti, ale zejména z důvodu větší „difuzní otevřenosti" celého konstrukčního systému;
  • vícevrstvé skladby i multifunkční význam parozábrany (např. reflexní, tepelněizolační).