Primární energie

Je energií z přírodních zdrojů, tedy ze zdrojů vyskytujících se v přírodě (m.j. fosilní paliva, uran, atd.).

  • Přeměna primární energie v energii sekundární (např. elektrickou) je možná více formami, nicméně vyznačujícími se poměrně nízkou účinností této přeměny.
  • Pro účely hodnocení energetické náročnosti staveb je používána primární energie jako výpočtová jednotka k posouzení energetických bilancí potřeb a produkce budov.

Kumulovaná spotřeba primární energie

Součet primární energie na vytápění, na výrobu konstrukcí budovy, výplní stavebních otvorů, střechy a spodní konstrukce ve styku s terénem včetně spotřeby primární energie na jejich údržbu či obnovu.

Faktor energetické přeměny

Udává, kolik primární energie z neobnovitelných zdrojů je spotřebováno k pokrytí spotřeby energie v místě potřeby. Trendem je minimalizace tohoto faktoru (např. je udáván FEP elektrické energie (3,6), FEP zemní plyn (1,5), FEP biomasa (0,2)).