• S pouitm Sm?rnice ?. 2010/31/EU je hodnocenm budovy z pohledu celkov dodan energie (tj. i spot?ebovan);
  • V zsad? ji ovliv?uj vechny systmy, kter jsou v rmci budovy ?astny na spot?eb? i produkci energie;
  • K vpo?tu ENB je pouvna metodika zakotven i v nrodn legislativ?.

Vvoj sm?rem ke stavebnm koncept?m budov s velmi nzkou energetickou nro?nost je neodvratnou nutnost, co plat zejmna v podob? vstavby nov. Parametr ENB se vak vznamn? dotk i budov s ji implementovanou vysokou energetickou nro?nost vlivem historickho vvoje i chybnch projektovch ?een, uitm nevhodnch materil?, realiza?nch vad i drby (viz Program sniovn energetick nro?nosti budovy).

Pr?kaz energetick nro?nosti budovy (PENB)

Je formou dokumentu a vpo?tu o energetick nro?nosti budovy dle legisla-tivnho rmce vymezenho vyhlkami ?. 177/2006 Sb. a ?. 148/2007 Sb., kdy energetick nro?nost budovy se stanovuje vpo?tem celkov ro?n dodan energie pot?ebn na vytp?n, v?trn, chlazen, klimatizaci, p?pravu tepl vody a osv?tlen p?i jejm standardizovanm uvn bilan?nm hodnocenm. Klasifikace ENB spad do klasifika?nch t?d A-G s vymezenmi hranicemi.

Pom?rn? vznamnou zm?nou vychzejc ze sm?rnice EP a Rady ?. 2010/31/EU je rozi?ena nutnost proveden energetick certifikace i pro byty a budovy se sou?tem podlahovch ploch nad 50 m2 v p?pad? zm?ru je prodat ?i prona-jmout.

PENB mus mt vichni stavebnci a vlastnci budovy prokazujc dodren obec-nch technickch poadavk? na vstavbu.

Energetick ttek oblky budovy

Je termnem legislativn? upravenm i v aktuln verzi ?SN 730540-2 a jeho ?elem je klasifikace budovy z hlediska prostupu tepla oblkou budovy, kter se stanovuje prost?ednictvm poadovan normov hodnoty pr?m?rnho sou?initele prostupu tepla Uem,rq a hodnoty pr?m?rnho sou?initele prostupu tepla stavebnho fondu Uem,s. Clem je informace o skute?nosti, zda budova spl?uje podmnky energeticky vyhovujcho objektu, kdy klasifikuje budovu do sedmi kategori.

Zpracovn a pouvn energetickho ttku nen ze zkona povinn.

Energetick audit budovy (EAB)

Je souborem ?innost vedoucch ke zpracovn souhrnnho informa?nho do-kumentu o stavu budovy, zp?sobu vyuvn energie, hospoda?en s energi a energetickm hospod?stv, jeho clem je zhodnocen aktulnho stavu a definice aspo? dvou spornch variant, a to z pohledu energetickho, ekonomickho i environmentlnho.

Obsah energetickho auditu je formln? vymezen zkonem ?. 406/2000 Sb. v aktulnm zn?n a pozd?ji provd?cmi vyhlkami ?. 213/2001 Sb., pozd?ji novelizovan vyhlkou ?. 425/2004 Sb. takto:

  • zhodnocen sou?asnho stavu budovy a energetickho hospod?stv;
  • vi technicky dosaitelnch energetickch spor;
  • nvrhy variant energetickch spor a zd?vodn?n doporu?en dan vari-anty v?etn? ekonomickho vyhodnocen;
  • posouzen vyuit obnovitelnch zdroj? energie pro p?edm?t energetic-kho auditu v?etn? ekonomickho hodnocen;
  • zv?re?n vrok energetickho auditora.

Zpracovn energetickho auditu je vyadovno p?i jakkoli dosti o finan?n dotaci ve vztahu k energetick podstat? budovy.