Budovy s velmi nízkou energetickou náročností

Efektivní cesta od neřízené energetické marnivosti k téměř totální („nulové") energetické náročnosti budov, když představují stavební řešení s pojmenovanou redukcí potřeby tepla na vytápění. Poněkud méně zřejmým, ale významným rysem budov s velmi nízkou energetickou náročností je i volba energetických zdrojů s nízkým faktorem energetické přeměny


Vlastnosti

Jejich vymezení má sice oporu v národních technických normách v kategorii doporučených parametrů, avšak jejich výklad, praktické použití i prokazování není, zejména v porovnání s podobnými zahraničními podklady (viz , zcela jednoznačným. Nicméně s odkazem na ČSN 730540-2 a přiměřeným zohledněním technické normalizační informace TNI 730329 a TNI 730330, ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 13829 jsou všeobecně užívány a akceptovány tyto základní vlastnosti pro:

Nízkoenergetický standard výstavby (NED)

  • nízká měrná potřeba tepla na vytápění realizovaná konstrukční optimalizací obálky budovy (EA≤50kWh/m2a);
  • průměrný součinitel prostupu tepla splňuje podmínky ČSN 730540-2 v oblasti návrhových teplot v intervalu 18-22 ˚C

Pasivní standard výstavby (PD)

  • minimalizace potřeby energie na zajištění požadovaného mikroklimatu (obvykle je stále používán termín teplo na vytápění) (EA≤15kWh/m2a);
  • nulová spotřeba energie na chlazení;
  • minimalizace potřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů ((≤60kWh/m2a);
  • celková intenzita výměny vzduchu n50 při tlakovém spádu 50Pa nesmí překročit hodnotu 0,6h-1;
  • průměrný součinitel prostupu tepla Uem≤0,20W/(m2K)(rodinné domy) a ≤0,30 W/(m2K) (bytové domy).

Energeticky nulové budovy

Kategorie logicky navazující na filosofii pasivního standardu výstavby (dále také např. energeticky pozitivní budova, energeticky soběstačná budova, budova se zvýšenou energetickou nezávislostí, atd.) a v zásadě platí, že jsou stavěny ve standardu pasivním a jejich kategorizace plyne z definice tzv. bilance potřeby a produkce energie prostřednictvím primární energie z neobnovitelných zdrojů (dle ČSN 730540-2 v aktuálním znění), která z důvodů poplatných samotnému názvu je nulová (kategorie rodinných domů).

Jsou-li energetické spotřeba vyjádřená dodanou energií na vstupu budovy a vyprodukovaná energie v hodnotách primární energie aspoň vyrovnané, lze hovořit jako o budově energeticky nulové.

  • pasivní standard výstavby;
  • měrná bilance potřeby a produkce energie vyjádřená v hodnotách primární energie z neobnovitelných zdrojů je nulová (rodinné domy) či blízká nulové (bytové domy).