S vjimkou aktulnch i zjevn? o?ekvanch stavebnch trend? do budov s velmi nzkou energetickou nro?nost, kter ji ve sv podstat? maj implementovnu optimln rove? ?een otzky provozn energetick nro?nosti, existuje mimo?dn? rozshl oblast budov, jejich rove? energetick nro?nosti je na rovni ne?zen marnivosti dna p?edevm historickm vvojem nhled? i ?een tohoto vznamnho parametru uitnch vlastnost budovy a skt skute?n? mimo?dn rozsah pro uplatn?n optimaliza?nch kon?.

Program sniovn energetick nro?nosti budov je sledem vybranch i sprvn? ?azench kon? clench ke dv?ma elementrnm oblastem:

a v tom up?ednost?ujeme tento postup:

  • jak byl zm?r" v kompletace vstupn projektov dokumentace, kter tvo? komparativn zkladnu pro zjit?n stavu. Nen-li k dispozici, zajistme zam??en objektu, zjednoduen zjit?n konstruk?nch skladeb pro ?ely jednoduch pasportizace budovy;
  • jak je stav" pro kvalifikovan zjit?n pouvme vybran metody m??en a provozn diagnostiky budov (v tom nap?. kontroly tepelnch soustav, termografickou diagnostiku, stanoven pr?vzdunosti budov, monitoring spot?eb energi, atd.), a to dlouhodob? a pr?b?n?;
  • kde je potencil zm?n" analytick ?st, v n fundovan? pouvme diagnostick metody, vpo?ty, modelovn;
  • kter zm?ny jsou reln" ekonomick a finan?n pohled, v n?m variantn? vyuvme i vybranch kon? z dota?nho managementu ?i EPC;
  • zm?na" opat?en, v nich chceme a umme p?sobit v pozici konzultanta, supervizora, dodavatele, atd.
  • drba" ?een energetick nro?nosti budov prost?ednictvm programu sniovn energetick nro?nosti je startem, clem je dlouhodob optimalizace i prost?ednictvm trval provozn diagnostiky budov v rmci energetickho managementu.