IRLOCAL

Je značkou a označením úrovně rozsahu termografického měření, které má povahu

  • měření lokalizovaných či určených nehomogenit teplotního pole obálky budov či jejich částí a jejich vyhodnocení ve smyslu ČSN EN 13187
  • lokalizovaná nehomogenní teplotní pole budovy jsou systematicky snímkována za účelem detailního vymezení míry jejich nehomogenity
  • pořizování plně radiometrických termogramů je standardní součástí v libovolném potřebném množství k přesnému vymezení stavu
  • jsou prováděna všechna potřebná doplňková měření jako obvyklých korektivů k termografickému (klimatické podmínky, interní mikroklima, ověření zjištěných povrchových teplot dotykovým měření, atd.)
  • měření je prováděna s plnou kalibrací termografické techniky a prostředí (emisivita, odražená zdánlivá teplota, atd.)
  • součástí tohoto měření je vyhotovení protokolu o měření ve smyslu ČSN EN 13187, a to v listinné i elektronické podobě
  • cena této služby není fixní, vychází z dimenze zkoumaného objektu a je určena nabídkou.