Pat? mezi elementrn, ?ast a rozhodn? zvan vady konstruk?n skladby staveb budov a lze jej charakterizovat vrazn? vym tepelnm tokem ne v blzkm okol v rmci dan konstrukce. Tato msta se projev? v interiru loklnm snenm teploty vnit?nch povrch? a stvaj se tak krom? jinch p?mch d?sledk? v kategorii uitnch vlastnost budovy podle tepelnch bilanc a mikroklimatu budovy tak nchyln?jmi pro povrchovou kondenzaci vodnch par a p?edzv?st vzniku plsn. Mra tepeln energie, kter takto unikne tepelnm mostem je m?rn rozdlu teplot na rozhran prost?ed (oblka budovy).

Podstata vzniku

Zjednoduen? lze rozliit tepeln mosty na dv? zkladn skupiny:

  • tepeln mosty zp?soben net?snost oblky budovy a potom lze hovo?it o tepelnch ztrtch zp?sobench proud?nm (vce Blower Door);
  • tepeln mosty zp?soben nehomogenn skladbou konstrukce (spoje, odlin konstruk?n materily, spoje svislch a vodorovnch konstrukc, atd.) a potom lze hovo?it o tepelnch ztrtch vedenm.

P?i p?edpokladu, e tepeln energie se ? konstrukc cestou nejmenho odporu, kdy mnostv tto energie, kter prostupuje konstrukc je m?rn teplotnmu spdu. Potom lze rozliit prostupy tepla jednorozm?rn (jednou rovinou), dvourozm?rn (dv? roviny styk dvou konstrukc) a t?rozm?rn (t?i roviny rohy). Nejv?t potencil vzniku snen vnit?nch povrchovch teplot proto hledejme v mstech, odkud se m?e ?it teplo vce sm?ry (rohy).

... jsou vid?t

Typick msta vzniku

Potencilnch mst vznik? tepelnch most? je v rmci budovy dle jej konstruk?n skladby skute?n? cel ?ada, nicmn? existuj msta, kde pravd?podobnost existence tepelnho mostu konverguje k jistot? a spe ne vady materil? jsou p?vodem chyby projektov, technologick nebo jen realiza?n.

  • Absence projektovanch detail?, tedy nadmra improvizace a nekoordi-novanosti na stavb? budovy a tzb;
  • konstruk?n styk zkladovch, podlahovch a svislch konstrukc;
  • ve kolem stavebnch otvor? (parapety, nadpra v?etn? venkovnch aluzi, atd.);
  • atiky;
  • konstruk?n detaily krovnch konstrukc, zejmna ve styku s ostatnmi konstrukcemi;
  • nehomogenn konstruk?n skladba zejmna izola?nch ?i vzduchot?snch vrstev;
  • styk vzduchot?sncch vrstev;
  • nahodil.

A mnoh z nich jsou odstraniteln pouze s vznamnmi dodate?nmi nklady ?i dokonce v?bec.

Vb?r termogram? typickch vad >>