Výběr typických vad tepelně izolačního stavu obálky budov

Příčiny vad

Tepelně technické vady plášťových konstrukcí budov jsou stálou součástí jejich výstavby, ale jejich efektivní zjistitelnost nepochybně koresponduje s rozvojem termografické techniky i metodiky jejího použití pro účely diagnostiky budov, když také nástup trendu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností včetně trendu na snižování energetické náročnosti budov vystavěných v méně úsporných energetických standardech je okolností tyto metody podporující. Níže uvedené základní okruhy vad jsou výběrem typických.

 • Nízká úroveň návrhu řešení či spíše jeho absence – není-li dostatečně určitě formulována podstata skladby konstrukce obálky budovy (vrstvy tepelněizolační, parotěsnící, vzduchotěsnící) včetně detailních řešení prostupů jednotlivými vrstvami konstrukce obálky a technologickým postupem, lze předpokládat realizační improvizaci s významným nebezpečím vad. S ohledem na efekt odstranitelnosti vad mají strategický význam všechny zjišťovací metody mezioperační (Blower Door).
 • Nedodržení jakosti jednotlivých dílčích stavebních subdodávek, ale zejména jejich sled z hlediska možnosti narušení struktury konstrukce obálky budovy zásahem nerespektujícím požadavek tepelněizolační celistvosti - neutěsněné prostupy, nedůslednou instalací izolačních vrstev v obtížně přístupných místech, zejména na styku svislých konstrukcí pláště a krovu, svislých konstrukcí ve styku se základovými či podlahovými, náhodně navazujícími stavebními pracemi, atd.
 • Absence systematické kontroly tepelněizolačního stavu v rámci údržby (viz Provozní diagnostika budov).

Typické projevy vad

 • zvýšení nákladů na udržení tepelné pohody vlivem nárůstu tepelných ztrát budovy;
 • riziko nárůstu vlivu kondenzace uvnitř konstrukcí obálky budovy způsobené nahodilým šířením vlhkosti konstrukcí;
 • riziko vzniku kondenzace v místech ochlazovaných ploch;
 • ovlivnění mikroklimatu budovy existencí proudění chladu, sáláním z ochlazovaných ploch i zhoršením jejích akustických vlastností;
 • snížení živostnosti vlivem konstrukčních degradací v okolí netěsností;

Příklady vad

(1) Výplně stavebních otvorů v obálce budovy

Projevují se zpravidla v podobě vady výrobku samotného (zpravidla průvzdušné zasklívací spáry či průvzdušnost funkční spáry je nad rámcem akceptovatelného součinitele spárové průvzdušnosti, výrobek nesplňuje požadavek na součinitel prostupu tepla), ale častěji jako vada montáže (připojovací spáry mají průvzdušný charakter i nedostatečný tepelněizolační, což je více zřejmé v lehkých plášťových konstrukcích).

Není výjimkou, že bezvadné výrobky či materiály jsou znehodnoceny jejich neodborným zabudováním do stavby.

Defekty výplní montáže výplní stavebních otvorů

 

(2) Střešní plášť

Hlavně vzhledem k významnému podílu na celkovém rozsahu pláště budovy a v otázce tepelněizolační skladby i průvzdušnosti zejména s ohledem:

 • na styčná místa konstrukce krovu a svislých konstrukcí;
 • na detaily konstrukcí krovu v případě jejich použití v interiéru (průchody kleštin, krokví plášťovými vrstvami do interiéru) a nutností dokonalého vzduchotěsného řešení;
 • na obtížně přístupná místa krovní konstrukce z hlediska tepelněizolačního i vzduchotěsnosti (např. vrcholové trámy);
 • řešení plochých střech, zejména styk vodorovných ploch s atikou.

Defekt spoje vzduchotěsnící vrstvy

 

(3) Průvzdušné vrstvy obálky budovy

Uvažované na rozhraní obálky budovy v podobě použití nevhodných materiálů, ale zejména nedůsledných montážních postupů (např. nedokonalé utěsnění vzduchotěsnící vrstvy v okrajových či těžko přístupných místech, průchody TZB obálkou budovy, v tom zejména trubkové systémy i kabeláž elektroinstalace, odvětrání ZTI, neutěsněné průchody VZT systémů, komínových těles, atd.).

Chybějící vzduchotěsná vrstva i neutěsněný prostup elektroinstalace

 

(4) Chybějící tepelněizolační vrstva v části obálky budovy

Týká se míst napojení konstrukcí pláště, těžko přístupných míst, konstrukčních detailů na úrovni styku svislých konstrukcí a podlahy, nadpraží výplní stavebních otvorů, na úrovni stropní konstrukce, atd.

Chybějící tepelněizolační i vzduchotěsnící vrstva na úrovni podlahy a svislé konstrukce

 

(5) Vlhkost vzlínáním, zatékáním, kondenzací, rosný bod

Souvisí s vadami užitých materiálů, montážních postupů i nedostatečnou údržbou. Je typickou oblastí pro klempířské součásti budov, hydroizolační vrstvy, střešní pláště, vady průvzdušnosti i chybné používání budov, atd.

Odhalování míst s potenciálem kondenzace vlhkosti v interiéru (rosný bod) je včasným opatřením při eliminaci vzniku plísní.

indikace vlhkosti kapilárním vzlínáním a zatékáním, lokalizace místa s potenciálem kondenzace

 

(6) Vady TZB

Má široké použití zejména v detekci energetických ztrát v systémech vytápění, lokalizaci vad rozvodů tepla, zejména podlahových systémů, funkčnosti otopných těles, v kontrolách klimatizačních systémů, prediktivní detekci vad v systémech elektroinstalace, v tom např. zkratové a přechodové stavy, rozvodné skříně, detekci vad fotovoltaických systémů na budovách, atd.

Tepelněizolační stav rozvodu tepla na zdroji (TČ), Lokalizace a funkčnost systému podlahového vytápění