Mechanismy kontroly tepelnch soustav ve vztahu k energetick nro?nosti budov maj v naem prost?ed pouze ?ste?nou legislativn oporu, soust?ed?nou do p?edpis?, jejich zkladem jsou p?edpisy pro kontrolu kotl? v?etn? zji?ovn jejich ?innosti (nap?. NV ?. 276/2007 Sb., ?. 349/2010 Sb.).

Komplexn pohled na problematiku kontrol tepelnch soustav, zejmna vak v nzkovkonov dimenzi ur?en i pro objekty k rodinnmu bydlen, tak ur?it?ji vyhovujc poadavku trendu smysluplnho a ?innho sniovn energetick nro?nosti budov, tak p?edstavuje model evropsk technick normy EN 15378 (u ns ?SN EN 15378) posouvajc nap?. dle faktick p?lohy tto normy v nrodn n?meck mutaci DIN EN 15378 dimenzi kontroly do polohy ucelen energetick inspekce topnch za?zen v m??tku skute?n tepeln soustavy smysluplnm roz?enm rozsahu kontroly

  • od zdroje tepla
  • p?es rozvody tepla
  • k mst?m p?edn tepla.

Uit tto metodiky je pro ns cestou ke smysluplnmu uplatn?n sekvence vybranch m??en fyziklnch veli?in a reprezentujcch v kone?nm d?sledku produkt rychl, jasn, srozumiteln a zejmna ?inn, a to v podob? ur?it definice potencilu ke snen provozn energetick nro?nosti budovy.

Navc se jev mimo?dn? vhodnou metodikou i sou?st i nad?azench systm? provozn diagnostiky budov i energetickho managementu

 

2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: