Termografická diagnostika

Je elegantní, účinnou, nepřímou a nedestruktivní formou bezdotykového měření veličin reprezentujících „tepelné chování snímaného objektu“ prostřednictvím míry vyzařování elektromagnetického vlnění v části infračerveného spektra. Indikuje lidským okem neviditelné a nutně tak uvádí „stopy tepla“ do polohy zjistitelné …

Cílovým produktem použití termografie jsou

  • eliminace ztrát energetické povahy
  • eliminace vad, jejichž projevem je změna jejich teplotního chování
  • indikace výskytu látek, objektů s určeným teplotním chováním.

Nezbytným krokem pro analýzu rozložení teplotních polí objektu je pořízení vstupních dat v podobě snímků - termogramů, svědčících o struktuře a rozložení tepelného „vyzařování“ zkoumaného zdroje a pořízených prostřednictvím termografické techniky – termovize.

Až na zanedbatelné výjimky není cílem samotné „pořizování snímků“, ale diagnostika struktury a rozložení teplotních polí s cílem identifikovat jejich nehomogenity ve vztahu k objektu snímanému či k němu srovnatelnému …

Aplikační rozsah v použití termografie jako nástroje pro diagnostiku teplotních polí má mimořádnou šíři nejen v diagnostice budov, ale i ve specifických aplikacích zejména průmyslového charakteru, kde monitoring homogenity teplotního pole má zejména prediktivní účinek, proto naše nabídka směřuje účelově do oblastí termografie

  • budov včetně soustav technických zařízení budov
  • průmyslových technologií a zařízení v oblasti termomechaniky
  • v elektroenergetice
  • v produkci tepla i přepravě teplonosných médií
  • v řízení technologických procesů (v tom i bezpečnost, ostraha)
  • ostatních speciálních aplikací (např. medicínské či veterinární aplikace, umění, atd.)

Více >>

 

2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: