Sluby zkladn

 • Kontrola otopn soustavy ve smyslu metodiky vychzejc z ?SN EN 15378 a p?im??en? i DIN EN 15378.
 • Konzultace k tmatu kontrol otopnch soustav i tmat?m s tmto souvisejcm.

Sluby komplexn

 • Ve sprv? a drb? budov v?etn? jejich TZB v souvislosti s programy sniovn energetick nro?nosti budov v rmci energetickho managementu, ale i Provozn diagnostiky budov ?i systm? TPM.
  • Pr?b?n konzultace, modelovn, vpo?ty, formulace systm? diagnostiky a jejich implementace;
  • Pr?b?n provd?n m??en fyziklnch veli?in na otopnch systmech v rmci implementovanho nad?azenho systmu;
  • Sprva systmu provozn diagnostiky budov, jako sou?sti energetickho managementu i TPM v?etn? dota?nho managementu;
 • Pro finan?n instituce, poji?ovny ?i realitn trh, atd. pro ?ely hodnov?rnho stanoven aktulnho provoznho stavu pr?myslov aplikace (buildCONDITION)
  • proveden screeningu otopnho systmu budovy jako sou?sti vybranch diagnostickch postup?.
 

2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: