Pro?

Pro?, kdy

 • Ztrta tepla defekty oblky budovy dosahuje destek procent, z toho jejich nezanedbateln ?st jde na konto netuench konstruk?nch defekt?. I efektivn? odstranitelnch.

 • Vznamnm znakem uitnch vlastnost budovy je jej energetick nro?nost zejmna v konfrontaci se skute?nm a v?rohodn? zjistitelnm stavem realiza?nm - ostatn? i budova je v irm a volnm pojet produkt, u n?ho lze poadovat napln?n o?ekvanch jakostnch parametr?.

 • Dodren optimln rovn? mikroklimatickch podmnek i nklad? na spot?ebu energi u jakkoliv budovy se neobejde bez odstran?n tepelnch most? v celm konstruk?nm rozsahu oblky budovy.

Pro? ano

 • Je ?innm nstrojem k lokalizaci defekt? v pl?ovch konstrukcch v podob? vad materil?, jejich monte i drby v?etn? vybranch technickch za?zench budov, kdy m nespornou vhodu vid?t okem neviditeln, nem destruktivn ?inky, je metodou rychlou a opakovatelnou, pr?kaznou a nzornou, snmkovnm nejsou ovlivn?ny zkladn funkce snman ltky.I skryt ukeme.

 • Po?izovn termogram? je pouiteln jako kone?n produkt pouze v malm po?tu aplikac a bez fze diagnostiky m?e slouit spe jen jako statistick zkladna pro srovnvac m??en. Ned?lme fotky, diagnostikujeme.

 • Analytick prost?edky techniky na vysok rovni maj sofistikovanou podobu mocnho diagnostickho nstroje, zejmna jsou-li v rukou profesionla s hlubokou znalost metodiky m??en, fyzikln podstaty vzniku teplotnch pol v ltkch dle jednotlivch aplikac i vznamnou schopnost analyzovat teplotn pole a souvisejc p??iny jejich vzniku. Nae erudovan postupy s profesionln m??c techniku.

 • Je sou?st kombinace s jinmi m??cmi metodami (nap?. m??en veli?in venkovnho klimatu, mikroklimatu budov, postupy ke zven ?inku termografickch m??en nap?. Blower Door test, atd.) ?i vpo?ty pro ?ely energetickch optimalizac, stanoven energetick nro?nosti budov ?i nad?azen systm provozn diagnostiky budov. Ctme fyzikln zkony, neprovdme samo?eln postupy.

 • Metodika pro postupy m??en a zkladn diagnostiku defekt? teplotnch pol v pl?ovch konstrukcch je stanovena a uvna v rozsahu a smyslu dle ?SN EN 13187. Na rozdl od ?ady dalch. Nehledme originalitu, drme d?sledn metodick postup.

 • Uit termovize m vznamn prediktivn ?inek, zejmna s ohledem na nezanedbateln destruktivn potencil vybranch vad v konstruk?nch vrstvch oblky budovy a z tohoto pohledu je p?mo p?edur?ena stt se sou?st systm? provozn diagnostiky budov v rmci nad?azench systm? totlnho ?zen drby (TPM) budov ?i jejich vybranch konstruk?-nch ?st. Prosazujeme ?een v?asn.

Typick aplikace

Maj obecn? mimo?dn rozsah i svoje typick podoby dan podstatou ?en tepla, vodnch par a vlhkosti pl?ovmi konstrukcemi budovy, v tom:

 • defekty zp?soben ?enm tepla vedenm v materilech oblky budov (nap?. nehomogenn tepeln?izola?n vrstvy, vlivy vlhkosti a zatkn a projevujc se nap?. nr?stem tepelnch ztrt nad rove? poadovanou, vznik ochlazovanch ploch a jejich d?sledek pro intern mikroklima sl-nm chladu ?i vznik plsn, nr?st budoucho destruktivnho potencilu, atd.);

 • defekty zp?soben proud?nm tepla net?snostmi v materilech oblky budovy (nap?. defekty vzduchot?snosti oblky budovy a projevujc se nap?. ovlivn?nm mikroklimatu proud?nm chladu, zhoren akustickch vlastnost, degradace materil? v konstrukci oblky, ne?zen rozsah prov?trvn, atd.);

 • defekty zp?soben ?enm vodnch par a vlhkosti konstrukc oblky (nap?. defekty z nehomogenity konstruk?nch vrstev oblky vlivem zm?ny vlhkostnch parametr? vlhk tepeln izolace izoluje asi jako mokr kabt, zatknm, kapilrnm vedenm, sorpc vlhkosti, atd.).

Termografie budov v p?kladech

Vb?r termogram? typickch vad >>

 

2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: